ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προειδοποίηση

The form #7 does not exist or it is not published.

Επιταγή εισόδου για ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση

voucher 29-65

Ο Ο.Α.Ε.Δ. προκήρυξε πρόγραμμα voucher με τίτλο
«Επιταγή κατάρτισης ανέργων με εγγυημένη απασχόληση για τις ηλικίες άνω των 29 ετών».

Το έργο αφορά σε 16.620 θέσεις και 3 κλάδους:

(1) Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος
(2) Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
(3) Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Για τους κλάδους 1 και 2:
i. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Δηλαδή απόφοιτοι γυμνασίου (ή απόφοιτοι δημοτικού, αν πρόκειται για αποφοιτήσαντες πριν το 1980).

Β. Για τον κλάδο 3:
i. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.13.1985
iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι τα 120 μόρια.

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται σε 1600 € μικτά. Θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ απευθείας στους ωφελούμενους μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.

Περιεχόμενο προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Απασχόληση μετά την λήξη της κατάρτισης: μετά την πρακτική άσκηση το 25% των εκπαιδευθέντων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα. Η πρόσληψη θα γίνει το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της κατάρτισης.

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων αρχίζει την Παρασκευή 10/10/2014, και λήγει την Παρασκευή, 31/10/2014.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο voucher 29-64

 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για (α) την ακρίβεια και αλήθεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και (β) την μη παρακολούθηση άλλου προγράμματος κατάρτισης, κατά το τελευταίο δίμηνο (εξαιρούνται προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση και προγράμματα ελληνομάθειας)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Φωτοτυπία τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών.
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Για την δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θέλετε να καταβάλλεται το επίδομα κατάρτισης σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα χρειαστεί φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας (να φαίνεται το ΙΒΑΝ). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, πρέπει να είστε ο πρώτος δικαιούχος.

 
 voucher29-plusfooter
 
 
[message_box title="Υποβολή Αιτήσεων" type="error" close="yes|no"]Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε μετά απο παράταση την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014. [/message_box]
 
 
[message_box title="Ενημερώσου για τα αποτελέσματα" type="info" close="yes|no"][/message_box]
 
 
 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search