Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του  άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) εφ’ όσον απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).
Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα.

adult lesson

Το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ, προσφέρει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών. Το πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών. Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

security

Με τον νόμο 2518/1997 και της τροποποίησης αυτού 3707/2008 κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ διαθέτει πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ και το ΚΕΜΕΑ και πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) με βάση τα πρότυπα του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού.

Μπορείτε να δείτε τα δικαιλογητικά που χρειάζονται για την Έκδοση Αδείας καθώς και για την Ανανέωση Αδείας.

efet
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

farmaka

Μετά από οδηγία της Ευρωπαικής Ενωσης, εκδόθηκε ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1883/Β/2013 και η οποία στο άρθρο 12 επιτάσσει όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων να κατέχουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26-11-2015.

Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων, δεν είναι μόνο ο αγρότης-ισα, αλλά κι αυτός-η, που παράγει αγροτικά προιοντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, έστω κι αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

 

Search